Kosmoceras sp. Ammonite, Jurassic. Ashton Keynes UK.